Katalog Usług

KATALOG USŁUG

świadczonych przez Przedszkole Samorządowe nr 23 w Kielcach

 

Nasze przedszkole jest otwarte przez cały rok szkolny od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:30 do 16:30 z wyjątkiem przerw ustalonych przez Organ Prowadzący.

Nauczyciele posiadają pedagogiczne wykształcenie i kwalifikacje, dbają o swój rozwój zawodowy, a wiedzę i umiejętności przekształcają na praktykę. Rozumieją i zaspakajają potrzeby dzieci. Odznaczają się dużą wrażliwością i kulturą osobistą. Tworzą warunki wielokierunkowego rozwoju dzieci. W swej pracy wychowawczo – dydaktycznej współpracują ze specjalistami: logopedą, psychologiem, pedagogiem oraz z Rodzicami w celu ujednolicanie wzajemnych oddziaływań wychowawczych.

 

Do Przedszkola w danym roku kalendarzowym mogą uczęszczać:

1. Dzieci w wieku od 3 do 7 lat.

2. Dzieci w wieku powyżej 7 lat (do 9 roku życia) – posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

3. Dzieci, które ukończyły 2,5 roku – w przypadkach opisanych w § 48 ust. 2 pkt 2 Statutu Przedszkola.

 

Nasze przedszkole:

  • preferuje twórcze i aktywne metody pracy z dziećmi;

  • zatrudnia wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną;

  • organizuje atrakcyjne zajęcia, wycieczki;

  • posiada wygodne, funkcjonalne i estetycznie urządzone sale dydaktyczne;

  • promuje zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym i życiu codziennym; 

  • bardzo dobrze przygotowuje absolwentów do osiągania sukcesów w szkole;

  • oferuje pakiet zajęć dodatkowych w zakresie rytmiki, terapii logopedycznej, języka angielskiego oraz kółka zainteresowań: matematyczne, plastyczne, muzyczne;

Nasza placówka:

1. Zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę dzieciom:

  •  w wieku do 5 lat - w godzinach od  8:00 do 14:00;

  •  dzieciom 6-letnim realizującym roczne przygotowanie przedszkolne - w godzinach od 6:30 do 16:30.

2. Zapewnia dzieciom  możliwość korzystania z  pomieszczeń do nauczania, wychowania i opieki, placu zabaw, pomieszczeń sanitarno-higienicznych i szatni.

3. Przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

4. Organizuje odpłatnie całodzienne wyżywienie, na zasadach określonych w Statucie Przedszkola.

Posiłki są przygotowywane na miejscu, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb wynikających z diety.

5. Realizuje programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego.

6. Wspiera całościowy rozwój dziecka, przygotowując do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacyjnym.

7. Prowadzi zajęcia rozwijające sprawność fizyczną dzieci poprzez zapewnienie udziału w zajęciach rytmicznych, ruchowych, grach i zabawach.

8. Przygotowuje dzieci do posługiwania się językiem angielskim, organizując naukę w każdej grupie wiekowej.

9. Organizuje edukację włączającą  dla dzieci z opiniami i orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.

10. Udziela i organizuje dzieciom  i ich rodzicom pomoc psychologiczno – pedagogiczną  współpracując z Zespołem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Kielcach.

11. Zapewnia dzieciom wszelkie prawa wynikające z Konwencji o Prawach Dziecka.

 12. Współpracuje z instytucjami kulturalnymi Miasta Kielce, organizując cykliczne wyjazdy do Teatru Lalki i Aktora „Kubuś” oraz zapewniając dzieciom spotkania z muzykami Filharmonii Świętokrzyskiej.