Projekt " Zdrowa rodzina - szczęśliwa rodzina"

Akcja XXII Akademii Zdrowego Przedszkolaka

 

Bezpłatna akcja- "ZDROWA RODZINA - SZCZĘŚLIWA RODZINA"

Ak­cja ta jest po­­świę­­co­­na te­­ma­­ty­­ce zdro­­we­­go ży­­wie­­nia i ak­tyw­no­ści fi­zycz­nej. Skła­da się z 6 – czę­ścio­we­go sce­na­riu­sza przy­go­to­wa­ne­go w opar­ciu o naj­now­szą wie­dzę z za­kre­su ży­wie­nia dzie­ci i ba­zu­je na ak­tu­al­nie obo­wią­zu­ją­cej Pi­ra­mi­dzie Ży­wie­nia i Ak­tyw­no­ści Fi­zycz­nej dla dzie­ci i mło­dzie­ży.

Pra­wi­dło­we ży­wie­nie dzie­ci to prio­ry­tet na­szych dzia­łań, dla­te­go mo­duł ten po­wi­nien być zre­ali­zo­wa­ny we wszyst­kich przed­szko­lach, któ­re uczest­ni­czą w  pro­gra­mie.

 

Za realizację modułu „Zdrowa Piramida dzisiaj nam się przyda” można uzyskać Certyfikat.

 

 

„Ruszaj się z Lionfitness” dla Personelu Przedszkola i Rodziców.

Do­ro­słych, tzn. ro­dzi­ców czy per­so­ne­lu przed­szko­la też nie po­zo­sta­wi­my bez opie­ki.

Ze­spo­ło­wi Aka­de­mii Zdro­we­go Przedsz­ko­la­ka za­le­ży rów­nież na sze­ro­ko ro­zu­mia­nej edu­ka­cji ży­wie­nio­wej rów­nież do­ro­słych, bo dzię­ki ich wy­sił­ko­wi, dzie­ci ma­ją szan­sę na dłu­gie, szczę­śli­we i zdro­we ży­cie.

Współ­pra­cu­ją­ca z Aka­de­mią Zdro­we­go Przedsz­ko­la­ka fir­ma Lion­fit­ness pro­po­nu­je do­ro­słym bez­płat­ny do­stęp do diet, tre­nin­gów on-li­ne, wspar­cia tre­ne­rów i die­te­ty­ków Lion­fit­ness w ra­mach sze­ro­ko za­kro­jo­nej ak­cji „Ru­szaj się z Lion­fit­ness”.

Plat­for­ma Lion­fit­ness ofe­ru­je: opra­co­wa­nie pro­gra­mu ży­wie­nio­we­go oraz tre­nin­go­we­go na okres 4 lub 12 ty­go­dni, wspar­cie eks­per­tów oraz do­stęp do tre­nin­gu on-li­ne z tre­ne­rem na ży­wo.

Zgłoś się Rodzicu na bezpłatny pakiet. 

 

Tagi: